Omo river in Omo Valley, Omorate, Ethiopia. Representing the Dechatu River.

WAA'EE SUNCASA

SUNCASA fedhii fi dursa biyya keessaa adda baafamaniif kallattiin deebii kennuudhaan Dirree Dhawaa (Itoophiyaa), Kiigaalii(Ruwaandaa), fi Johaanisbargi (Afrikaa Kibbaa) keessatti jijjiirama qilleensaa madaqsuu fi eegumsa heddummina lubbu qabeeyyii cimsuuf hojjechaa jira. Kunuunsaa fi deebisanii dhaabuu furmaata uumamaa irratti hundaa’e (FuH) koorniyaa irratti hundaa’e hojiirra oolchuudhaan, jalqabbiin kun lolaa dabalatee balaawwan haala qilleensaatiin walqabatan hedduu dandamachuu magaaloota guddisuuf kan akeekedha.

Namoonni tilmaamaan miliyoona 2.2 ta’an naannoo balaa lolaa guddaa qabu keessa jiraatan kallattiin FuH saalaaf deebii kennu irraa fayyadamoo ta’u. Kana malees, jiraattonni tilmaamaan miliyoona 7 ta’an dhiibbaa bishaan magaalaa fi ho’a, sigiga lafaa, fi dhiqannaa biyyee dandamachuu isaanii dabaluu kan argan yoo ta’u, jireenya haala qilleensaa dandamachuu pirojektichi maddisiisu irraa fayyadamoo ta’u.

Furmaatni uumamaa irratti hundaa’e SUNCASA hojiirra oolchu keessaa muraasni lafa Dirree Dhawaa fi Kiigaalii keessatti manca’e deebisanii dhaabuu, lafa bosonaa magaalaa Kiigaalii keessatti manca’e deebisanii misoomsuu fi deebisanii dhaabuu, akkasumas gosoota weerartoota alagaa bishaan kuufamaa Juukseekii Johaanisbargi keessatti argaman buqqisuu kan dabalatudha. Hojiiwwan deebisanii dhaabuu cinatti, SUNCASA’n bakka jireenyaa lagaa fi lafa jiidhina ittisu deebisanii dhaabuu fi uwwisa golgaa muka magaalaa guddisuun dhiibbaa odola ho’aa magaalaa bakkeewwan sadan keessatti mul’atu furuuf ni hojjeta.

DHIYAANNAA KEENYA

Milkaa'inni SUNCASA tilmaamoota murteessoo sadii irratti hundaa'a. Tokkoffaa, hubannoon fooyya’aan dhiibbaa saalaa wal-qaxxaamuraa jijjiirama qilleensaa FuH koorniyaaf deebii kennuuf banaa ta’uu ni dabala.Inni lammaffaan ammoo, michoonni biyya keessaa balaa haala qilleensaatiin walqabatee dhufu furuuf deebii bu’a qabeessaa fi maallaqaan hojiirra ooluu danda’utti FuH fudhachuuf kutannoo qabaachuu isaaniiti. Inni sadaffaan ammoo qondaaltonni bulchiinsa magaalaa fi qooda fudhattoonni biroo bu’uuraalee bulchiinsa amma jiran madaqsuun caalaatti koorniya hammatee fi deebii kennuu danda’uuf banaadha.

  GALMA KEENYA

  Inishiyeetiiviin SUNCASA kun kan kaayyeffate:

  • Kuusaa lagaa deebisuuf, balaa lolaa hir’isuu fi wabii bishaanii mirkaneessuuf FuH koorniyaaf deebii kennu misoomsuu fi hojiirra oolchuu;
  • Walqixxummaa saalaa fi hammatamuu hawaasummaa ni jajjabeessa, murtee madaqsuu haala qilleensaa, karoora, da’umsa, fi hordoffii keessatti gufuu dubartootaa fi gareewwan bakka bu’ummaa gadi aanaa qaban maqsuu;
  • Jireenya itti fufiinsa qabu ijaaruu fi heddummina lubbu qabeeyyii naannoo eeguu;
  • Carraa hojii magariisaa uumuu ;
  • Iddoowwan uummataa magariisa ta’an misoomsuun nageenya hawaasaa fooyyessuu.

  GAREE KEENYA

  Headshot of Ben Simmons

  Benjamin Simmons

  Director, Sustainable Infrastructure

  Todd Gartner, WRI

  Todd Gartner

  Director, Cities4Forests and Natural Infrastructure, WRI

  Aklilu Fikresilassie, WRI - SUNCASA

  Aklilu Fikresilassie

  Director, Thriving Resilient Cities, WRI Africa; Representative of WRI in Ethiopia

  Head shot of Alec Crawford

  Alec Crawford

  Director, Nature for Resilience

  Alemakef Tassew, Urban Development Project Specialist, WRI Africa

  Alemakef Tassew

  Urban Development Project Specialist, WRI Africa

  Amanda Gcanga, WRI Africa, Johannesburg, SUNCASA

  Amanda Gcanga

  Country Lead for Urban Water Resilience & Senior Urban Policy Analyst, WRI

  Head shot of Ana

  Ana Balanean

  Policy Advisor, Gender Equality and Social Inclusion

  Ayushi Trivedi, Gender Specialist, WRI

  Ayushi Trivedi

  Research Associate, Gender and Social Equity, WRI

  Cesar Henrique Arrais

  Cesar Henrique Arrais

  Senior Communications Officer

  Clare Blackwell, WRI - SUNCASA

  Clare Blackwell

  Research Analyst II, WRI

  Daniela Facchini, WRI - SUNCASA

  Daniela Facchini

  Director, Global Operations and Program Management, WRI Ross Center for Sustainable Cities

  David Uszoki

  David Uzsoki

  Lead, Sustainable Finance

  dimple-roy-2019.jpg

  Dimple Roy

  Director, Water Management

  Eden Tekele, WRI Africa - SUNCASA

  Eden Takele

  Engagement & Communications Specialist, Climate Program and WRI Ross Center for Sustainable Cities, WRI Africa

  default-profile

  Hajra Atiq

  Project Manager

  Hellen Wanjohi-Opil, WRI AFrica

  Hellen Wanjohi-Opil

  Resilience African Cities Lead, WRI Africa

  Josephine Apajo, WRI - SUNCASA

  Josephine Apajo

  Planning, Monitoring and Evaluation Learning Manager, WRI Africa

  kyle-wiebe-2019-web.jpg

  Kyle Wiebe

  Policy Advisor, Tracking Progress

  IISD-DSC08219 - Liesbeth Casier for web.jpg

  Liesbeth Casier

  Lead, Public Procurement and Sustainable Infrastructure and Coordinator of the NBI Global Resource Centre

  Lisa Beyer, WRI

  Lisa Beyer

  Urban Water Infrastructure Manager, WRI

  Lizzie Marsters, WRI

  Lizzie Marsters

  Environmental Finance Manager, Natural Infrastructure, WRI

  lynn-wagner-2018.jpg

  Lynn Wagner

  Senior Director, Tracking Progress

  Marc Manyifika, WRI Africa

  Marc Manyifika

  Country Lead for Urban Water Resilience/Lead Spatial Planner for the program, WRI Africa

  matt-small.jpg

  Matthew TenBruggencate

  Communications Manager

  Meghan Stromberg, WRI

  Meghan Stromberg

  Urban Resilience Project Coordinator, WRI Ross Center for Sustainable Cities

  Headshot of Michail

  Michail Kapetanakis

  Research Analyst

  Woman with curly hair wearing black and smiling

  Nona Rogava

  Project Manager

  Pablo Lazo, WRI - SUNCASA

  Pablo Lazo

  Director of Urban Development, WRI Ross Center for Sustainable Cities

  Bio photo of Richard Grosshans

  Richard Grosshans

  Lead II, Bioremediation

  Sadof Alexander

  Sadof Alexander

  Communications Manager, Cities4Forests, WRI

  Head shot of Samantha Boardley

  Samantha Boardley

  Associate

  Stefan-Jungcurt-2019.jpg

  Stefan Jungcurt

  Lead II, SDG Indicators and Data, Tracking Progress

  Tristan-Easton-2019.jpg

  Tristan Easton

  Senior Project Manager

  Photo of Zeph Migeni Adjode

  Zephaniah Migeni Ajode

  Project Manager, IISD-ELA