Nyabarongo River in Kigali, Rwanda

KIGAALII

Kigaalii, Ruwaandaa keessatti SUNCASA’n balaa lolaa, sigiga lafaa fi dhiqama biyyee hir’isuuf, bishaan laga Niyaabaaroongoo gadii keessatti kuufama maaykiroo guddaa ni deebisa. Pirojektichi balaawwan kana kan furuuf furmaata uumamaa irratti hundaa’e (NbS) kan saala irratti hundaa’e, misooma bosonaa, bosona deebisanii dhaabuu, qonna bosonaa, fi dhaabbii biqiltuu magaalaa dabalatee-addatti dandeettii dandamannaa uummata 975,000 guddisuudha

Kiigaaliin balaa qilleensaa dhiibbaa guddaa qabu, keessattuu lolaa fi sigiga lafaa, kan teessuma lafaa biyyattii bu'aa bayii fi saffisaan babal'achuu magaalaa hammaateen qoramaa jirti. Kutaaleen Kikukiroo, Niyarugengee, fi Gasaaboo bakka tarkaanfiin furmata uumama irratti hunda’ee (NbS) itti hojiirra oolan teessuma lafaa irraan gadee kan qaban yoo ta’u, manneen hedduun naannoo yaa’a gadiitti balaa sigiga lafaa fi lolaadhaaf saaxilamoodha.

Tumsa dhaabbilee naannootiin, sochiin SUNCASA kuufama bishaanii xiqqaa murteessaa ta’e kan yaa'a laga Niyabaroongoo keessatti argamu karaa qonna bosonaa, misooma bosonaa, fi bosona deebisanii dhaabuun ni dandamachiisa. Dabalataanis, weerara to’achuudhaan, boolla bishaanii gabbisuu fi maatiiwwan balaa guddaa qaban eeguuf naannoowwan biqiltootaa eegumsa qaban ni hundeeffamu.

Sochiiwwan NbS Yaa'a Laga Niyaabaaroongoo keessatti 

SUNCASA - Kigali Watershed vertical