Water for the Future staff working on invasive alien species removal on Jukskei river -SUNCASA

WALQIXXUMMAA KOORNIYAA FI HAMMATTUMMAA HAWAASUMMAA

Pirojektiin SUNCASA karoora, hojiirra oolmaa, fi hordoffii Furmaata Uumama irratti hundaa’e (NbS) magaalaa Dirree Dawaa (Itophiyaa), Kiigaalii (Ruwaandaa), fi Johaanisbarg (Afrikaa Kibbaa) keessatti hirmaannaa dubartootaa fi gareewwan bakka bu’ummaa gadi aanaa qaban biroo irratti danqaawwan jiran hir’isuuf kan akeekedha).

Dhiibbaan rakkoon haala qilleensaa fi lubbu qabeeyyii jireenyaa fi carraa namootaa irratti qabu koorniyaa isaanii fi sababoota eenyummaa kan waloo biroo irratti hundaa’uun garaagarummaa qaba. Gareen sirnaan cinaatti hambifaman fi loogiin isaan mudatu yeroo baayyee haala walmadaaluu hin dandeenyeen miidhamu. Sababa seenaa fi aadaa koorniyaa fi safuu hawaasummaa irraa kan ka’e dubartoonni fi shamarran, akkasumas dhiironni fi dargaggoonni qabeenya uumamaa argachuu, itti fayyadamuu fi bulchuu keessatti gahee addaa qabu.

Fakkeenyaaf, dubartoonni gahee koorniyaa aadaa irraa kan ka’e nyaataa fi bishaan dhiyeessuuf itti gaafatamummaa wal hin madaalle kan qaban yoo ta’u, kunis qabeenya uumamaa irratti hirkattummaa guddaa kan fidu dha.

Jijjiirama fiduu fi haqa qabeessa akka ta’uuf, SUNCASA garaagarummaa gahee, itti gaafatamummaa fi beekumsa kana yaada keessa galchuuf kan qophaa’e yoo ta’u, akkasumas safuu fi gocha loogii akka furuuf kan bocamedha. Insheetiiviin kun hubannoo miseensonni hawaasaa barbaachisummaa malawwan koorniyaa irratti xiyyeeffachuu NbS irratti qaban guddisuuf kan hojjetu yoo ta’u, keessumaa dhiirotaa fi murteessitoota biratti.

SUNCASAn haasawa naannoo danqaawwan koorniyaa irratti hundaa’an irratti xiyyeeffatu, kanneen akka safuu hawaasummaa fi jijjiiramoota aangoo naannoo dabalatee ni mijeessa. Inisheetiivichi carraa fooyya’aa uumuun dubartootaa fi gareewwan bakka bu’ummaa gadi aanaa qaban biroo murtee kennuu fooyyessuu fi sochii NbS fi bulchiinsa isaa sadarkaa naannoo keessatti hirmaannaa hiika qabu akka qabaatanii fi ijaarsa dandeettii uumuu barbaada. Dabalataanis, SUNCASA bulchiinsi magaalotaa tooftaalee NbS koorniyaaf xiyyeeffannaa kennan akka fudhatan ni gargaara, kunis adeemsa imaammata baasuu hunda hammataa ta’eef gumaacha ni taasisa.

GALMAWWAN SUNCASA WALQIXXUMMAA KOORNIYAA FI HAMMATTUMMAA HAWAASUMMAA IRRATTI

  • Safuuwwan rakkisoo: Safuuwwan hawaasummaa fi koorniyaa gaarii ta’an kanneen mirga dubartootaa fi gareewwan bakka bu’ummaa xiqqaa qaban biroo tarkaanfachiisan babal’isuu.

  • Carraawwan uumuu: Dubartoonni fi gareewwan bakka bu’ummaa gadi aanaa qaban biroo hojiirra oolmaa NbS keessatti akka hirmaatan dandeessisuu fi iddoo murtii kennuu akka argatan mirkaneessuu.

  • Riqicha ijaaruu: Dhaabbileen dubartootaa fi gareewwan bakka bu’ummaa gadi aanaa qaban biroo adeemsa bulchiinsa NbS naannoo keessatti hirmaannaa hiika qabu akka qabaatan deeggaruun, achumaan mootummaan naannoo, akka qaama dirqama qabuutti, murtee koorniyaa irratti xiyyeeffate kennuu caalaatti akka shaakalan dandeessisuu.

Qaamolee GESI 3 NbS Magaalaa keessatti

Graphic - GESI elements in Urban NbS